ประวัติ ไกลก้อง ไวทยการ


นายไกลก้อง ไวทยการ

การศึกษา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2539
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทำงานการเมือง
 • กรรมการบริหารคณะก้าวหน้า
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
  ดำรงตำแหน่งระหว่าง 24 มีนาคม 2562 – 21 กุมภาพันธ์ 2563
 • ที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
 • กรรมาธิการวิสามัญพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ สภาผู้แทนราษฎร
 • ประธาน คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ พัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร
 • รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • รองประธาน คณะอนุกรรมาธิการศึกษาร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่สอง
 • นายทะเบียนสมาชิก พรรคอนาคตใหม่
ประวัติการทํางาน
2558 – 2562 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรมสังคม (Social Technology Institute)
2552 – 2558 รองผู้อํานวยการสถาบันเชนจ์ ฟิวชั่น
ภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถัมภ์
2549 – 2551 หัวหน้าทีมไอซีที มูลนิธิกองทุนไทย
2543 – 2548 ผู้จัดการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มูลนิธิเด็ก
2540 – 2542 เจ้าหน้าที่ข้อมูล คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
2539 – 2540 เลขานุการงานวิจัยแผนพัฒนาเมืองเก่าพิษณุโลก สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ผลงานอื่น ๆ
 • ผู้จัดการโครงการส่งเสริมการศึกษาวิทยการคอมพ์เตอร์สำหรับเยาวชน Youth Spark ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลและนวัตกรรมสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
 • ผู้จัดการแผนงานไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
   • พัฒนาแอพพลิเคชั่น DoctorMe ร่วมกับ สสส. มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ โอเพ่นดรีม
   • พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย สสส.
   • พัฒนาระบบสารสนเทศดิจิทัล ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สสส.
 • ผู้จัดการโครงการการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดโครงการร่วมมือ
  ระหว่างGoogle.org InSTEDD DTAC เครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่สุ่มแม่น้ําโขง (MBDS) และ
  กระทรวงสาธารณสุข
 • อาสาสมัครด้านการจัดการข้อมูลด้านภัยพิบัติในเหตุการณ์อุทกภัยปี 2553 และ 2554
 • ผู้จัดการโครงการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านไอซีทีเพื่อองค์กรสาธารณประโยชน์ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
  ครั้งที่ 1 (Mekong ICT Camp)
 • ผู้จัดการโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ระดับตําบลในพื้นที่โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภายใต้
  การสนับสนุนของสหภาพยุโรป
 • ผู้จัดการโครงการจัดทําฐานข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ประภัยสึนามิร่วมกับ
  สํานักงานอัยการสูงสุด และมูลนิธิเอเชีย
 • หัวหน้าโครงการE-Learningเพื่อสุขภาพเยาวชนไทยสนับสนุนโดยโครงการSamsuangDigiallHope
 • กรรมการคณะทํางานเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ
คุณสมบัติเฉพาะด้าน
ด้านผลงานเด่น
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น DoctorMe ร่วมกับ สสส. มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ โอเพ่นดรีม ซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นด้านสุขภาพของไทยตัวแรก มีผู้ใช้กว่า 3 แสนคน
- ผู้จัดการโครงการการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่และภูมิสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดโครงการร่วมมือ ระหว่าง Google.org InSTEDD DTAC เครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดในพื้นที่สุ่มแม่น้ําโขง (MBDS) และ
กระทรวงสาธารณสุข

ดาวน์โหลด ประวัติ นายไกลก้อง ไวทยการ ภาษาไทย
Download PDF
Klaikong's CV
Download PDF