Klaikong
Picture 1

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ผมได้ทำหน้าที่กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ซึ่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมร่วม (ส.ส.+ส.ว.) ของรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้...

View more →

Picture 1

แก้ไขรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น

เมื่อวานนี้ผมร่วมนำรายชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ #ปลดล็อกท้องถิ่น จำนวน 80,772 รายชือ ไปยื่นต่อสภาเพื่อให้ทางสภาบรรจุเข้าวาระในการพิจารณา เป็นเองเข้าชื่อเป็น 1 ใน 20 รายชื่อแรก...

View more →

Picture 1

เทศบาลหนองแคน

วันนี้จะขอแนะนำอีกเทศบาล ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายกบรรจง ไชยเพชร ลงสมัครนายกเทศมนตรีในนามคณะก้าวหน้า...

View more →

Picture 1

บ้านโพน ชุมชนภูไท กาฬสินธุ์

อยากแนะนำอีกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ โพนหรือบ้านโพน เป็นชุมชนภูไท ถือว่าเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมประเพณี และ...

View more →

Picture 1

กระทู้ NDID

กระทู้ถามท่ี 155/ร. สภาผู้แทนราษฎร 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร...

View more →

Picture 1

Open Government กับบทบาทห้องสมุด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งชาติ ไปบรรยายเรื่อง Open Government กับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) ซึ่งต้องขอขอบคุณทางหอสมุดแห่งชาติ ที่ให้เกียรตินี้...

View more →

Picture 1

ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมงาน "ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน" เป็นงานที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองแคน ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีที่มาจากคณะก้าวหน้า งาน ปั่นวัดใจ ไปหนองแคน...

View more →

Picture 1

การเมืองเรื่องใกล้ตัว EP 46 - พ.ร.บ.ปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวานนี้ ได้ไปเป็นแขกในรายการ "การเมือง เรื่องใกล้ตัว" ตอนที่ 46 ไปครั้งที่แล้วตอน ep13 ครบ 1 ปีพอดี วันนี้มาอัปเดต 2 เรื่อง คือ ระบบ e-service ที่เทศบาลอาจสามารถ คือต่อไปประชาชนผู้ใช้น้ำประปา...

View more →

Picture 1

ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงนี้ผมมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์...

View more →

Picture 1

Ukraine Minister of Digital Tranformation

มิโคไล เฟโดรอฟ รัฐมนตรีดิจิทัล อายุ 31 ของยูเครน ผู้ที่เปิดแนวรบสงครามไซเบอร์ให้โลกเห็นพลังของโลกดิจิทัลในยามสงคราม เปิดรับบริจาคเงินสกุลคริปโต ได้เงินมา 100...

View more →