เสนอรายงานการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


11 พ.ย. 63 ผมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯ ได้ตอบข้อสักถาม ของสมาชิกเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่


รายงานของกรรมธิการวิสามัญฉบับนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการศึกษาการดำเนินการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ โดยเฉพาะบทเรียนของความผิดพลาดต่าง ๆ และมีข้อเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่เป็นประโยชน์ต่อการโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐ

ประเด็นที่ผมอภิปรายคือ สัญญาที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถูกแยกออกจากงานก่อสร้างในสัญญาหลัก ซึ่งไม่ควรแยกออกมาเพราะ เป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของอาคาร แต่ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ได้แยกงานส่วนนี้เป็นงานนอกสัญญา ประกอบด้วยงานติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) งานติดตั้งท่อร้อยสาย เต้ารับ และ งานระบบสาธารณูปโภค ซึ่งมีปัญหาในการหาผู้รับจ้างงานนอกสัญญาหลักเหล่านี้ล่าช้า เป็นเหตุผลในการต่อสัญญาการก่อสร้างครั้งที่ 4

อ่านรายงานฉบับเต็มที่นี่ : edoc.parliament.go.th/getfile.aspx?id=730036&file=4.7+%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.pdf&download=1

ไกลก้อง ไวทยการ