ความเห็นต่อ พรบ. กสทช.

ไกลก้อง ไวทยการ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...


(4.03.63) ผมยังมีหน้าที่เป็นกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณา ร่าง พรบ.กสทช.

ร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวาระ 1 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 63 ที่ผ่านมา วันนี้เป็นการประชุมนัดแรกของการพิจารณาร่างกฎหมาย

อันที่จริง พรบ. กสทช. เพิ่งมีการแก้ไขครั้งใหญ่ไปในยุคคสช. เมื่อปี 2560 ซึงครั้งนั้น มีทั้งเรื่องคุณสมบัติกรรมการ กสทช. ที่กำหนดอายุว่า กรรมการต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป และ ยังลดฐานะ กสทช. ที่ต้องเสนอแผนงบประมาณต่อ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาถึงร่าง พรบ.กสทช. ที่กำลังพิจารณาฉบับนี้ ยังเน้นถึงเรื่องคุณสมบัติของกรรมการ กสทช. และ การสรรหา ซึ่งมีการตัด กสทช.ด้านสิทธิผู้บริโภค และ สิทธิเสรีภาพออกไป ทั้ง ๆ ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 60 ในเรื่องคลื่นความถี่ ระบุถึงหน้าที่ กสทช. ที่จะต้องปกป้องประโยชน์ของผู้บริโภค และ เสรีภาพ ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

ประเด็นที่สำคัญคือ การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ กสทช. ที่ต้องเป็นข้าราชการระดับรองอธิบดี นายทหารยศพลตรี หรือผู้มีประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกิจการ กสทช. ที่ทำงานต่อเนื่องในเรื่องนั้น ๆ อย่างน้อย 20 ปี

ลองคิดดูสิครับว่า คนที่ทำงานเรื่องเดียวกันต่อเนื่องมา 20 ปี หรือ ข้าราชการระดับสูง นายทหารระดับพลตรี กสทช. ของเราจะได้คนแบบไหนมาทำหน้าที่กำกับดูแลเรื่องกิจการโทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน ซึ่งนับวันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กสทช. ควรมีหน้าที่ในการพัฒนาอุสาหกรรมด้าน โทรคมนาคม และ สื่อสารมวลชน และ ให้ผู้บริโภคคือประชาชนทุกคนเข้าถึงบริการได้ทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม ไม่ใช่แค่จัดประมูลคลื่นความถี่ในราคาสูง ๆ ซึ่งคนและเรื่องกับภารกิจข้างต้น

ในวันนี้ที่เวียดนาม พัฒนาอุปกรณ์เครือข่าย 5G ใช้เอง ซัมซุงเข้าไปตั้งศูนย์ R&D ค่าเน็ตมือถือถูกกว่าไทย แต่เรากลับได้นายพล ข้าราชการอาวุโสมานั่งเป็นกรรมการ กสทช. คงจะแข่งขันกับคนอื่นยาก

อย่างไรก็ตาม จะใช้โอกาสในหน้าที่กรรมาธิการวิสามัญนี้ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อให้ พรบ.กสทช. เป็นกฎหมายที่นำไปสู่การได้มาซึ่งกรรมการ กสทช. ที่เท่าทันเทคโนโลยี และ ทันโลก
ใครสนใจ ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดาวน์โหลดเอกสารประกอบและบทวิเคราะห์ได้ที่นี่ https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/557914