กระทู้ NDID



กระทู้ถามท่ี 155/ร.

สภาผู้แทนราษฎร 12 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอต้ังกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

สืบเนื่องจากปัจจุบันการติดต่อหน่วยงานราชการ การทาธุรกรรมและการยืนยันตัวตน ได้ยกเลิกการใช้สาเนาเอกสาร โดยเฉพาะสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน มาเป็นการยืนยันตัวตนโดยการเช่ือมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กับสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแต่ในขณะเดยีวกนัภาคเอกชนได้มีการพัฒนาระบบยืนยนัตวัตน และเร่ิมใช้งานระบบที่เรียกว่า National Digital ID หรือ NDID ทาให้คล้ายกับว่าประเทศไทยจะมี การใช้ระบบโครงสร้างยืนยันตัวตน 2 โครงการ คือ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยที่ใช้กับหน่วยงานราชการ และ National Digital ID หรือ NDID ซึ่งจะเริ่มใช้ กับภาคธุรกิจการเงิน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในเรื่องของการใช้ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จึงขอเรียนถามว่า

1. กระทรวงมหาดไทยมีแผนจะพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของสำนักบริหาร การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่างไร ให้รองรับการยืนยันตัวตนแบบดิจิทัล ขอทราบรายละเอียด

2. กระทรวงมหาดไทยมีความร่วมมือที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์หรือไม่ อย่างไร กับบริษัท National Digital ID หรือ NDID และมีแนวทางอย่างไรกับการยืนยันตัวตน ท่ีจัดทำเองโดยภาคเอกชนที่อาจจะมีลักษณะคล้ายกันในอนาคต และการที่กระทรวงมหาดไทย ไม่ดำเนินการจัดทาระบบยืนยันตัวตนดิจิทัลเอง เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับภาคเอกชนหรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

3. เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาขึ้น ความจำเป็นในการใช้บัตรประจำตัวประชาชนมีแนวโน้ม จะลดความสาคัญลงในอนาคต กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบของบัตรประจำตัว ประชาชนหรือพัฒนาโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไปเป็นรูปแบบอย่างไรในอนาคต ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
ไกลก้อง ไวทยการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคอนาคตใหม่

https://drive.google.com/file/d/1GhE57iaCO11ID0E5YGUdegca0EwyZkb6/view?usp=drive_web