Klaikong

Showing all posts tagged cost:

Picture 1

ความคืบหน้า ความล่าช้า ของรัฐสภาใหม่

ไกลก้อง ไวทยการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ ศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ (9.3.63) ผมในฐานะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ ได้มีโอกาสไปตรวจเยี่ยม การก่อสร้างอาคารรัฐสภาฝั่ง...

View more →

Picture 1

สรุปปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ไกลก้อง ไวทยการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่สนใจของสังคม เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่งบประมาณก่อสร้าง 12,280,000,000 บาท...

View more →