ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงนี้ผมมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์...

View more →