พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ผมได้ทำหน้าที่กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ซึ่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมร่วม (ส.ส.+ส.ว.) ของรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้...

View more →