รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศรัฐสภาฯ

(15 ก.ค. 63) ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ พัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ารายงานต่อที่ประชุมรัฐสภาถึง ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

View more →