Klaikong

Showing all posts tagged nonthaburi:

Picture 1

เทศบาลบางกร่าง คณะก้าวหน้า

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปทำงานร่วมกับทีมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกร่าง นนทบุรี ของ #คณะก้าวหน้า พื้นที่บางกร่างมีความน่าสนใจคือ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว...

View more →

Picture 1

ชุมชนมัสยิดบ้านตลาดขวัญ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ก.ค. 62 ผมมีโอกาสลงพื้นที่ ชุมชนมัสยิดบ้านตลาดขวัญ ที่กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ของคนในชุมชนที่จัดมาต่อเนื่องกว่า 20 ปี ชุมชนมัสยิดบ้านตลาดขวัญ...

View more →