Klaikong

Showing all posts tagged open-goverment:

Picture 1

พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2565 ผมได้ทำหน้าที่กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ... ซึ่งเข้าพิจารณาในที่ประชุมร่วม (ส.ส.+ส.ว.) ของรัฐสภา ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้...

View more →

Picture 1

Open Government กับบทบาทห้องสมุด

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากหอสมุดแห่งชาติ ไปบรรยายเรื่อง Open Government กับการเปิดเผยข้อมูล (Open data) ซึ่งต้องขอขอบคุณทางหอสมุดแห่งชาติ ที่ให้เกียรตินี้...

View more →

Picture 1

การเมืองเรื่องใกล้ตัว EP 46 - พ.ร.บ.ปฎิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวานนี้ ได้ไปเป็นแขกในรายการ "การเมือง เรื่องใกล้ตัว" ตอนที่ 46 ไปครั้งที่แล้วตอน ep13 ครบ 1 ปีพอดี วันนี้มาอัปเดต 2 เรื่อง คือ ระบบ e-service ที่เทศบาลอาจสามารถ คือต่อไปประชาชนผู้ใช้น้ำประปา...

View more →

Picture 1

ร่างกฎหมายส่งเสริม Open Government

ไกลก้อง ไวทยการ อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร ได้มีมติเห็นชอบ รายงานการพิจารณาศึกษา...

View more →

Picture 1

“เสาไฟกินรี” มีได้ ถ้าโปร่งใสและประชาชนต้องการ

[ "เสาไฟกินรี" มีได้ ถ้าโปร่งใสและประชาชนต้องการ "ไกลก้อง" เผย "เทศบาลก้าวหน้า" ต้องแจกแจงกิจกรรมและงบประมาณชัดเจนเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน] กระแสเสาไฟฟ้ากินรี ภายใต้การกำกับดูแลของ...

View more →

Picture 1

กระทู้ถาม 001 ร. การเข้าร่วม Open Government Partnership

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ตีพิมพ์กระทู้ถามที่ ๐๐๑ ร. ที่ผมยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็น ภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP20

[Open Government Monday] [ความเห็นต่อการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อวันที่ 25 จนถึงเช้าวันที่ 27 ที่ผ่านมา ผมในฐานะผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ...

View more →