Klaikong

Showing all posts tagged open-parliament:

Picture 1

ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา (24 มี.ค. 64) ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ ครั้งนี้เป็นวาระเรื่อง...

View more →

Picture 1

รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศรัฐสภาฯ

(15 ก.ค. 63) ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ พัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ารายงานต่อที่ประชุมรัฐสภาถึง ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ...

View more →

Picture 1

Thai Parliament ICT Development Report 2020

ไกลก้อง ไวทยการ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ พัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 63...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP20

[Open Government Monday] [ความเห็นต่อการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อวันที่ 25 จนถึงเช้าวันที่ 27 ที่ผ่านมา ผมในฐานะผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ...

View more →

Picture 1

สรุปการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธ และ วันพฤหัส ที่ 10 - 11 ก.ค. 62

ผมอยากจะขอสรุป การทำงานในสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธ และ วันพฤหัส ที่ 10 - 11 ก.ค. 62 วันพุธเป็นการเริ่มใช้ระบบการปรึกษาหารือใหม่ ตามข้อตกลงของวิปทั้งสองฝ่าย โดยให้ฝ่ายค้าน และ ฝ่ายรัฐบาลฝั่งละ 15 คน...

View more →