Klaikong

Showing all posts tagged opendataday:

Picture 1

Opendata Day 2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา เป็นวันที่ทั่วโลกจัดกิจกรรม International Open Data Day หรือ วันข้อมูลเปิดสากล พรรคก้าวไกล ร่วมกับ ฝ่ายนโยบายท้องถิ่นคณะก้าวหน้า จึงได้จัดกิจกรรม Open Data Day...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP4

[Open Government Monday] [การรณรงค์ระดับโลกเพื่อเปิดเผยข้อมูล International Open Data Day] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ...

View more →