Klaikong

Showing all posts tagged opengov:

Picture 1

Open Government Monday EP17

[Open Government Monday] [Open Data เพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อวันเสาร์ (15 มิ.ย.) ที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสไปร่วมงาน สัมมนา Open Data for Anti Corruption จัดโดย...

View more →

Picture 1

Open Goverment Monday EP16

[Open Government Monday] [สถานการณ์ Open Data ในภูมิภาคเอเชีย จากรายงาน STATE OF OPEN DATA] ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานับแต่มีกระแสเรื่อง Open Data หน่วยงานวิจัยของแคนนาดาคือ International Research...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP15

[Open Government Monday] [ความท้าทายต่อ ประชาธิปไตย และ Open Government] Open Government Monday ตอนที่แล้ว https://klaikong.in.th/post/open-government-monday-ep14 ผมได้พูดถึง...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP11

[Open Government Monday] [Open Government รู้จักกับ Open Government Partnership] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP10

[Open Government Monday] [Open Government บริการสาธารณสุขเพื่อทุกคน] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

View more →

Picture 1

Open Govenment Monday EP9

[Open Government Monday] [เปลี่ยนประสบการณ์ของประชาชนที่มีต่อการแจ้งปัญหากับรัฐราชการ] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP3

Smart City กับ Open Government ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมพยายามจะโพสเรื่องเกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อขยายภาพนโยบาย #Opengoverment...

View more →

Open Goverment Monday EP2

ไกลก้อง ไวทยการ จากนี้ทุกวันจันทร์ผมพยายามจะโพสเรื่องเกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อขยายภาพนโยบาย #Opengoverment หรือ #รัฐเปิดเผย ของพรรค...

View more →

Picture 1

Open Gov Monday

Image: Dita Alangkara/CIFOR, CC BY-NC-ND 2.0 ไกลก้อง ไวทยการ จากนี้ทุกวันจันทร์ผมพยายามจะโพสเรื่องเกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พรรค...

View more →