Klaikong

Showing all posts tagged opengovernment:

Picture 1

ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงนี้ผมมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ…. ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP19

[Open Government Monday] [Open Government รัฐเปิดเผยเพื่อท้องถิ่น] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อสัปดาห์ก่อน พรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศแนวทางการเมืองระดับท้องถิ่นของพรรคว่า ทีมที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่น...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP15

[Open Government Monday] [ความท้าทายต่อ ประชาธิปไตย และ Open Government] Open Government Monday ตอนที่แล้ว https://klaikong.in.th/post/open-government-monday-ep14 ผมได้พูดถึง...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP12

[Open Government Monday] [5 แนวทาง ที่ทำให้ Open Data มีประสิทธิภาพ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรม] ไกลก้อง ไวทยการ การเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบ "Open Data" นั้น ส่งผลตรงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP11

[Open Government Monday] [Open Government รู้จักกับ Open Government Partnership] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ...

View more →

Picture 1

Open Govenment Monday EP9

[Open Government Monday] [เปลี่ยนประสบการณ์ของประชาชนที่มีต่อการแจ้งปัญหากับรัฐราชการ] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP8

[Open Government Monday] [เปิดเผยข้อมูลการเลือกตั้ง : Open Election Data] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP7

[Open Government Monday] [วันแรกที่เข้าทำเนียบ ของบารัค โอบามา] ไกลก้อง ไวทยการ ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP6

[Open Government Monday] [คุณเลือกได้ เงินภาษีของคุณ งบประมาณของรัฐ จะนำไปใช้ทำอะไร] ทุกวันจันทร์ผมจะโพส เกี่ยวกับ Open Government ทั้งไอเดียที่จะนำมาใช้ และ กรณีศึกษาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก...

View more →