Klaikong

Showing all posts tagged opengovt:

Picture 1

Open Government Monday EP20

[Open Government Monday] [ความเห็นต่อการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อวันที่ 25 จนถึงเช้าวันที่ 27 ที่ผ่านมา ผมในฐานะผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP19

[Open Government Monday] [Open Government รัฐเปิดเผยเพื่อท้องถิ่น] ไกลก้อง ไวทยการ เมื่อสัปดาห์ก่อน พรรคอนาคตใหม่ได้ประกาศแนวทางการเมืองระดับท้องถิ่นของพรรคว่า ทีมที่จะลงเลือกตั้งท้องถิ่น...

View more →

Picture 1

Open Government Monday EP18

[Open Government Monday] [ข้อเสนอเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน และการเปิดเผยข้อมูล] ไกลก้อง ไวทยการ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างเดินทางไปเชียงใหม่ ได้มีโอกาสอ่านรายงานเรื่อง...

View more →