ประวัติ ไกลก้อง ไวทยการ

นายไกลก้อง ไวทยการ การศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2539 ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สารสนเทศสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

View more →