คู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (2007)

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (CHARM) ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชย์กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ...

View more →