แนวนโยบาย อบจ. สุราษฏร์ธานีเมื่อวันที่ 6 - 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ผมและทีมงาน เดินทางไปจังหวัดสุราษฏร์ธานี พบผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) คุณพงษ์ศักดิ์ (ลก) โพธิครูประเสริฐ และทีมงาน เพื่อร่วมกันทำนโยบาย เพื่อเป็นข้อเสนอให้พี่น้องชาวสุราษฏร์ พิจารณาให้ #คณะก้าวหน้า มีโอกาสทำงานให้ชาว สุราษฏร์

สุราษฏร์ธานีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เป็นศูนย์เศรษฐกิจท่องเที่ยวของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย อบจ. มีงบประมาณประจำปีกว่า 1.4 พันล้านบาท

การบริหารของ อบจ. ชุดต่าง ๆ ที่ผ่านมา ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ไว้ในระดับมาตรฐาน ซึ่ง อบจ. สุราษฏร์ธานี มีโรงเรียนอยู่ 3 แห่ง โรงพยาบาลในสังกัด 1 แห่ง สวนสาธารณะเกาะลำพู ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำตาปี ในตัวเมืองอีก 1 แห่ง สิ่งเหล่านี้ต้องการการบริหารจัดการที่ดี เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ และ การสร้างแหล่งเรียนรู้สันทนาการ โดยเฉพาะที่เกาะลำพู มีอาคารที่เตรียมไว้สำหรับเป็นศูนย์การเรียนรู้ ที่จะพัฒนาเยาวชนสุราษฏร์ธานี สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ ที่ควรมาปรับเป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ (Co-Creative Space) ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด อุทยานดิจิทัล ลาน e-sport เพื่อพัฒนาเยาวชน และ ลดปัญหาสังคม โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดในทางอ้อมอีกมิติหนึ่ง ที่ทางทีมผู้สมัคร อบจ. สุราษฏร์ธานี เสนอแนวทางสร้างสภาพลเมือง คู่ขนานกับการทำงานของ อบจ. โดยสภาพลเมืองจะเลือกตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งชุมชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาควิชาชีพ เพื่อสร้างช่องทางให้ประชาชน มีส่วนร่วมทั้งเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัด และ ร่วมตรวจสอบการทำงานของ อบจ. และ เป็นกลไกที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนวิธีการ "การจัดการงบประมาณแบบมีส่วนร่วม" หรือ "Participatory Budgeting" โดยแนวทางนี้ เป็นนโยบายของผู้สมัครนายก อบจ. ของ #คณะก้าวหน้า ทุกจังหวัด ที่จะเปิดให้ประชาชนในจังหวัดนั้น ๆ เสนอโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที ทั้งเรื่อง การศึกษา การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาที่อยู่อาศัย โดยมีกระบวนการคัดเลือกโครงการ และ ติดตามการทำงานที่โปร่งใส เปิดให้ประชาชนในจังหวัดมีส่วนร่วมในการโหวด และ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ แบบเปิดเผยข้อมูล (Open Data) บนเว็บไซต์ของ อบจ.

คณะก้าวหน้า ตั้งใจจะสร้างต้นแบบ นำร่อง ในเรื่อง "จังหวัดจัดการตนเอง" เพื่อนำไปสู่การ "ยุติรัฐราชการรวมศูนย์" ซึ่งเป็นนโยบายหลักเมื่อครั้นเป็น #พรรคอนาคตใหม่ ที่ทางคณะก้าวหน้าสานต่อมาและกำลังผลักดันให้เกินขึ้นในการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้

ไกลก้อง ไวทยการ
คณะก้าวหน้า