เทศบาลบางกร่าง คณะก้าวหน้า

สัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปทำงานร่วมกับทีมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบางกร่าง นนทบุรี ของ #คณะก้าวหน้า พื้นที่บางกร่างมีความน่าสนใจคือ เป็นพื้นที่ที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการที่มีถนนตัดใหม่จากสะพานเจษฎาบดินทร์ เชื่อมกับถนนราชพฤกษ์ ทำให้เกิดหมู่บ้านจัดสรรหลายโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่เป็น อบต. ยกระดับรวดเดียวเป็นเทศบาลเมือง พร้อมกับสำนักงานอันใหญ่โต

เมืองบางกร่าง เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนสภาพจากพื้นที่เกษตรกรรมที่เคยเป็นสวนทุเรียน กลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัย เส้นเลือดเดิมของบางกร่างคือคลอง ทั้งคลองอ้อมนนท์ คลองบางกร่าง และคลองย่อยต่าง ๆ ที่ตัดเข้าพื้นที่สวน เป็นทั้งเส้นทางคมนาคม และ แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร บ้านเก่าแก่ต่างสร้างอยู่ริมคลอง หันหน้าบ้านไปทางคลอง

มาวันนี้ เส้นทางหลักกลายเป็นถนน 6 เลน คลองเดิมถูกกั้นด้วยกำแพงสูงของหมู่บ้านจัดสรร กลายเป็นคูนำ้หลังบ้านที่ถูกปล่อยปะ เป็นที่ทิ้งขยะและน้ำเสีย ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การระบายน้ำที่ติดขัด นำ้เน่าส่งกลิ่นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรค ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางที่จะรักษาคลองเหล่านี้เอาไว้ แม้จะไม่ได้มีหน้าที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก แต่ต้องให้ความสำคัญทั้งด้านการระบายน้ำ เป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตรที่ยังเหลืออยู่ รักษาสิ่งแวดล้อม และ เพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวนโยบายที่เทศบาลทำได้คือ ใช้เทคโนโลยีในการตรวจวัดคุณภาพน้ำ และ ระดับน้ำ เพื่อบริหารจัดการน้ำในคลองทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและการระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียทั้งก่อนปล่อยจากบ้านเรือน สถานประกอบการ และ การเพิ่มจุดบำบัดน้ำเสียตามเส้นทางของคลอง ที่สำคัญคือการบังคับใช้กฎหมายทั้งเรื่องการรุกล้ำแนวคันคลอง การปล่อยน้ำเสีย เพื่อให้คลองไม่กลายเป็นแหล่งมลภาวะ และ ยังคงอยู่กับชุมชนต่อไป
#เราไปต่อ #ท้องถิ่นก้าวหน้า #เทศบาลก้าวหน้า

ไกลก้อง ไวทยการ
11 มกราคม 2564