เทศบาลหนองแคน


วันนี้จะขอแนะนำอีกเทศบาล ในจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำงานกับ #คณะก้าวหน้า คือ เทศบาลตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง

นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน นายกบรรจง ไชยเพชร ลงสมัครนายกเทศมนตรีในนามคณะก้าวหน้า มุ่งมั่นแต่แรกว่าจะแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน โครงการแรกที่ริเริ่มกันคือกองทุนขยะรีไซเคิล เพื่อการฌาปนกิจ โดยให้ชาวบ้านมาวมัครเป็นสมาชิกกองทุน จากนั้นเทศบาลจะรับซื้อขยะรีไซเคิลจากชาวบ้าน แล้วนำขยะไปขายนำเงินมาเข้าบัญชีสมาชิก และเมื่อมีสมาชิกหรือคนในครอบครัวถึงแก้กรรม ก็ได้รับเงินก้อนไป
เรื่องที่สอง ที่เริ่มไว้คืองานโปรโมทการท่องเที่ยว เนื่องจากพื้นที่ตำบลหนองแคน มีทิวเขา และอ่างเก็บน้ำที่สวยงาม 3 แห่ง คือ อ่างห้วยไร่1 ห้วยไร่2 และ ห้วยหินลับ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยาน ร่วมกับชมรมจักรยานมุกดาหาร ชื่อว่าปั่นวัดใจไปหนองแคน มีผู้เข้าร่วมกว่า 500 คน และจะได้พัฒนาเส้นทางจักรยาน เป็นเส้นทางท่องเที่ยวประจำตำบล ส่วนบริเวณห้วยไร่ 1 จะได้พัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อรองรับสายแคมปิ้งในอนาคต
ล่าสุด เทศบาลหนองแคนได้ร่วมือกับบริษัทด้าน Health Tech Start up ทำโครงการนำร่องด้าน telemedicine หรือแพทย์ทางไกล เพื่อตั้งเครื่องตรวจวัดสัญญาณชืพ และ ระบบวีดีโอคอลล์ เพื่อให้ผู้ป่วย NCD ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สามารถตรวจ และ พบแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกล โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลอำเภอ ลดภาระในการเดินทางของชาวบ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกล

และสุดท้ายแต่ ไม่ท้ายสุด เทศบาลตำบลหนองแคนก็กำลังเร่งให้การผลิตน้ำประปาของเทศบาล ให้ได้รับมาตรฐานน้ำประปาดื่มได้เช่นเดียวกับอีกหลายเทศบาลที่กำลังเร่งยกระดับมาตรฐานอยู่

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นายกเทศมนตรีจากคณะก้าวหน้า ได้เร่งทำงานตั้งแต่รับตำแหน่งเมื่อ พ.ค. ปีที่แล้ว ภายใต้ข้อจำกัลทางงบประมาณของเทศบาลขนาดเล็ก