คู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ (2007)

มูลนิธิกองทุนไทย ร่วมกับ โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (CHARM) ได้จัดทำคู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชย์กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ องค์กรชุมชน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางจัดตั้งศูนย์ข้อมูลในท้องถิ่นของตัวเอง และ เรียนรู้การใช้ประโยชน์ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการความรู้ในชุมชน อันจะนำไปสู่แผนการพัฒนาชุมชนต่อไป เนื้อหาของคู่มือประกอบด้วย:

1.แนวความคิดพื้นฐานในการจัดตั้งศูนย์ของมูลเพื่อการเรียนรู้

2.ขั้นตอนและข้อกำหนดของการก่อตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้
2.1 การทำความเข้าใจแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์ฯ
2.2 การระดมความคิดเพื่อร่างแผนโครงการจัดตั้งศูนย์ฯ
2.3 การจัดตั้งคณะทำงานรับผิดชอบโครงการ
2.4 การจัดวางกรอบภาพรวมของระบบข้อมูล
2.5 การสรุปแผนโครงการและกิจกรรมที่จะดำเนินการในรอบ 1 ปีแรก
2.6 การนำ ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้
2.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ที่จะใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลความรู้
2.8 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน
2.9 การดำเนินงานตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้
2.10 การติดตามให้คำปรึกษาต่อเนื่องและประเมินผลการดำเนินงาน2.11 การพัฒนาศูนย์ฯในระยะต่อไป

3. กรณีศึกษาจากประสบการณ์ศูนย์ข้อมูลฯ 3 ศูนย์

ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ตำบลลีเล็ด จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ตำบลท่าข้าม จังหวัดตรัง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตำบลเกาะลันตาน้อย จังหวักกระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่
คู่มือการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ CHARM.pdf

ลิ้งค์ สำรอง https://issuu.com/arcinth/docs/1llear1

ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี และ ไกลก้อง ไวทยการ