ความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐสภาเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา (24 มี.ค. 64) ผมได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ

ครั้งนี้เป็นวาระเรื่อง ปัญหาภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐสภา และ แนวทางการจัดเก็บ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และ การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของรัฐสภา โดยเชิญสำนักสารสนเทศสภาผู้แทนราษฎร และ ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) มาให้ข้อมูล

ด้วยเหตุว่าที่ผ่านมา มีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์กับเว็บไซต์ห้องสมุดรัฐสภา โดยมีข้อมูลส่วนบุคคล หลุดไปอยู่บนดาร์กเว็บ กรรมาธิการกิจการสภาซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกเรื่องของสภา จึงจำเป็นต้องรับทราบปัญหา และ หาแนวทางป้องกันในอนาคต เบื้องต้นทางสำนักสารสนเทศฯ ที่ดูแลระบบไอทีของรัฐสภา ได้ปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ของระบบห้องสมุดรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งระบบสารสนเทศภายในอาคารรัฐสภาใหม่ซึ่งจะมีศูนย์ข้อมูลหรือ data center ที่อาคารรัฐสภากำลังเปิดใช้งาน ที่จะมีอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีท่งไซเบอร์ (fire wall) ที่แข็งแรงขึ้น มีศูนย์ควบคุมเครือข่ายสารสนเทศของรัฐสภา (NOC) และ ศูนย์ควบคุมความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของรัฐสภา (SOC) จะทำให้ระบบสารสนเทศของรัฐสภามีความปลอดภัยตามมาตรฐานของโครงสร้างสารสนเทศที่สำคัญ หรือ Critical Information Infrastructure

นอกจากนั้น ทางกรรมาธิการฯ ยังได้ขอให้ ThaiCERT ช่วยประเมินและพัฒนาบุคคลากรทางไอทีของรัฐสภา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐสภา ทั้งนี้ระบบสารสนเทศโดยเฉพาะเว็บไซต์ของรัฐสภามีความสำคัญทั้งด้านการเปิดเผยข้อมูลเป็น Open Parliament เช่น ฐานข้อมูลของสมาชิกรัฐสภา ผลการลงคะแนน บันทึกการประชุมของรัฐสภา และ กรรมาธิการต่าง ๆ รวมทั้งคลิป VDO ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนตรวจสอบติดตามการทำงานของรัฐสภาได้โดยตลอด อีกด้านหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และ การแสดงความเห็นต่อร่างกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองด้าน ผู้ใช้งานต้องมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศของรัฐสภา ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการทำงานในการพัฒนา และ ดูแล ปรับปรุง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา คณะกรรมาธิการกิจการสภาจึงมีมติให้สำนักสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งรายงานความก้าวหน้ามาที่คณะกรรมาธิการฯ ทุกเดือน

ไกลก้อง ไวทยการ
ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร