ร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วงนี้ผมมีโอกาสทำหน้าที่เป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ….

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีสาระสำคัญคือ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริการประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขออนุญาต จดทะเบียน ขอแจ้งต่างๆ จ่ายค่าธรรมเนียม ร้องเรียน ร้องทุกข์ สามารถทำผ่านอินเตอร์เน็ต แอพพลิเคชัน ซึ่งกฎหมายในปัจจุบัน ยังไม่ได้รองรับเรื่องนี้ตรง ๆ

ประเด็นที่ต้องผลักดัน ในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือ ต้องให้บังคับใช้กับหน่วยงานรัฐทุกหน่วย ทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ซึ่งร่าง ก.ม. ของรัฐบาล บังคับแค่ฝ่ายบริหารเท่านั้น ประการที่สองคือ ต้องมีสภาพบังคับให้หน่วยราชการให้ประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้ โดยมีข้อยกเว้นให้น้อยที่สุด หรือ หากหน่วยงานไหนไม่พร้อมจริง ๆ ที่จะเข้าสู่บริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ ต้องมีระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะพร้อมในระยะเวลาเท่าไหร่

เรื่องนี้นอกจากเป็นความสะดวกของประชาชนแล้ว ยังเป็นเรื่องของความโปร่งใส เพราะผู้ติดต่อราชการสามารถทราบสถานะเรื่องของตัวเองว่าอยู่ขั้นตอนไหน ผลเป็นอย่างไรผ่านเว็บ แอพ ของหน่วยงานรัฐ ลดการต้องขออนุญาต เดินเรื่องต่างๆ ผ่านเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของการจ่ายส่วย เงินใต้โต๊ะต่าง ๆ ถือว่าเป็นกฎหมายที่เร่งผลักราชการไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และ มีความโปร่งใสมากขึ้น

สามารถติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาร่างกฏหมายฉบับนี้ได้ที่ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25act_egovwork/main.php?filename=commission