รายงานการพัฒนาระบบสารสนเทศรัฐสภาฯ


(15 ก.ค. 63) ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และ พัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ได้เข้ารายงานต่อที่ประชุมรัฐสภาถึง ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ ระบบไอทีของรัฐสภา

รายงานฉบับนี้ มียุทธศาสตร์ในการศึกษาให้รัฐสภามุ่งสู่ความเป็นรัฐสภาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ เปิดเผย สร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน หรือ SMART and Open Parliament โดยศึกษาทั้งด้านของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอาคารรัฐสภาใหม่ และ ระบบบริการสารสนเทศของรัฐสภาที่จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลกับสาธารณะ และ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันศึกษา ตั้งข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ทั้งที่เป็นเรื่องเร่งด่วนดำเนินการได้เลย เช่น แนวทางการป้องกันปัญหาการเสียบบัตรแทนกัน การเปิดเผยบันทึกการลงคะแนนในรูปแบบ Open Data เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นสารตั้งต้น ในการพัฒนางานด้านสารสนเทศดิจิทัล ในยุคของอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต่อไป
ผมเองเมื่อครั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของอดีตพรรคอนาคตใหม่ ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาทำงานในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการกิจการสภา ฯ โดยมุ่งหวังว่ารัฐสภา น่าจะเป็นแบบอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการทำงานของรัฐสภาเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน และโชคดีที่คณะกรรมาธิการได้เห็นพ้องในแนวคิดนี้ และตั้งคณะอนุกรรมาธิการในการศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมา.
ผมถือโอกาสนี้ขอบคุณ เพื่อนร่วมงานในคณะอนุกรรมาธิการ และ คณะกรรมาธิการกิจการสภาฯ ที่ได้ไว้วางใจ และมอบหมายให้ผมทำหน้าที่ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และร่วมกันทำงาน จนกระทั่งงานในครั้งนี้แล้วเสร็จ
อ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่
Download PDF