รายงานการทำงานสภาฯ ปี 62 ของ ส.ส.ไกลก้อง ไวทยการ

ไกลก้อง ไวทยการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่
กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2562 เป็นการทำงานในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นครั้งแรกในชีวิตผม นับตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นี้ ผมจึงขอสรุปการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมาดังนี้

 • อภิปรายเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมสภา 10 ครั้ง
 • เป็นกรรมาธิการ และ อนุกรรมาธิการ ต่าง ๆ 5 คณะ
 • ร่วมประชุมรัฐสภานานาชาติ 2 ครั้ง
 • มีกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี และ นายกประยุทธ์ ตอบกลับมาในราชกิจจานุเบกษา 1 เรื่อง


การอภิปรายในการประชุมสภาในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

26 มิถุนายน 2562


อภิปรายตั้งข้อสังเกต ในรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562)

4 กรกฏาคม 2562


หารือฯกับท่านประธานสภาฯ ในประเด็นเรื่องข่าวปลอม

11 กรกฏาคม 2562


ปรึกษาหารือกับประธานสภา เกี่ยวกับการอนุรักษ์อาคารประวัติศาสตร์ บ้านทรงไทยพระนมหยา พระพี่เลี้ยงใน ร.5 ในชุมชนมัสยิดบ้านตลาดขวัญ นนทบุรี

14 สิงหาคม 2562


นำเรื่องร้องเรียน ตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดตัวบริเวณ ระชุมสภาวัดเขียน อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี เข้าหารือในสภาฯ

4 กันยายน 2562


การใช้แบบฟอร์ม ต.ม. 30 ของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง สร้างความเดือนร้อนให้นักท่องเที่ยว และ ชาวต่างชาติที่พำนักในไทย

4 กันยายน 2562


กกต.ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไร้ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส ด้านเว็บไซต์ข้อมูลเปิด opendata.ect.go.th ไม่มีบรรจุอยู่ในรายงาน และไม่มีการอัพเดทมาตั้งแต่ปี 2560

13 กันยายน 2562


อภิปราย ญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7 พฤศจิกายน 2562


อภิปรายในการ #ประชุมสภา ในวาระรับทราบรายงานผลการเตรียมความพร้อมในการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 30 ของ พรบ. กสทช

20 ธันวาคม 2562


อภิปรายถึงปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่

26 ธันวาคม 2562


เรื่องร้องเรียนจาก สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ขอให้กระทรวงมหาดไทย ทบทวนร่างกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 อีกเรื่องคือ ขอให้ กสทช. ประชาสัมพันธ์ สิทธิผู้บริโภค สามารถยกเลิกอินเทอร์เน็ต ก่อนกำหนดได้ โดยไม่เสียค่าปรับ


งานในคณกรรมาธิการชุดต่าง ๆ

 1. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่ง โฆษกคณะกรรมาธิการ

  อ่านสรุปผลการประชุมนัดต่าง ๆ ที่ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_paraffair/more_news.php?cid=85

 2. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตำแหน่ง โฆษกคณะกรรมาธิการ

  สรุปการแถลงข่าวของกรรมาธิการ ที่ https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_258666

 3. คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง คณะที่สอง ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

  อ่านสรุปผลการประชุมนัดต่าง ๆ ที่ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_govern_sub2/more_news.php?cid=72
 4. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาระบบบริการสารสนเทศอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ และพัฒนาการดำเนินงานของสภาผู้แทนราษฎร ตำแหน่ง ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

  ตัวอย่างการทำงานของคณะอนุฯ ที่

 5. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำแหน่ง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

  อ่านสรุปผลการประชุมนัดต่าง ๆ ที่ https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25_politic_sub2/more_news.php?cid=72

ร่วมประชุมรัฐสภานานาชาติ ได้แก่

 1. การประชุม สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - แปซิฟิก (Asian - Pacific Parliamentarians’ Union) ครั้งที่ 49 และการประชุมคณะมนตรีสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - แปซิฟิก (Asian - Pacific Parliamentarians’ Union) ครั้งที่ 83 วันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562 ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

  รายละเอียดที่ https://klaikong.in.th/post/appu-49th-report

 2. ทำหน้าที่ผู้แทนไทย ในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) 25 - 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียดที่ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/845563

กระทู้ถามนายกรัฐมนตรี ในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ตีพิมพ์กระทู้ถามที่ ๐๐๑ ร. ที่ผมยื่นกระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินการสมัครเข้าร่วมเป็น ภาคีสมาชิกความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Partnership : OGP) ของกระทรวงการคลัง

มีรายละเอียดดังนี้
https://klaikong.in.th/post/krathuuthaam-001-r-kaarekhaarwm-open-government-partnership

ข้อมูลการทำงานในรัฐสภาเพิ่มเติมของผม
https://public.tableau.com/shared/PZ5Y5Y4CP?:display_count=y&:origin=viz_share_link&:embed=y